Rezydencja "Piastowska"

REGULAMIN POBYTU GOŚCI

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym w regulaminem

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
 2. Niezwłocznie po przyjeździe Goście zobowiązani są dokonać meldunku poprzez wypełnienie karty meldunkowej oraz okazać do wglądu dowód tożsamości ze zdjęciem.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Rezydencja „Piastowska” uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości (wolnych pokoi).
 4. Gość hotelowy nie może przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty za niewykorzystany okres.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 7.00 rano. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 6. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie obiektu do godz. 22.00.
 7. Rezydencja „Piastowska” może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady niniejszego regulaminu.
 8. Rezydencja „Piastowska” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach, a także za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa lub osób go odwiedzających.
 9. Gość hotelowy ponosi pełną materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, które powstaną z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. O wystąpieniu szkody należy zgłosić niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Dzieci na terenie obiektu oraz w ogrodzie powinny przebywać pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Ponoszą oni odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania ich dzieci.
 11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa na terenie budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, nie wolno używać urządzeń gazowych i elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe. Punkt ten nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 12. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 13. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie, co umożliwi poprawę standardu świadczonych usług.
 14. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) przez Firmę Turystyczno-Handlowo-Usługową Rezydencja „Piastowska” Dorota Zagajewska w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej 41 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu i innych świadczonych usług.

Życzymy miłego pobytu i zapraszamy ponownie

REZYDENCJA
"PIASTOWSKA"
ul. Piastowska 41,
Szklarska Poręba, Polska
Zadzwoń
do
nas